Договір про надання освітніх послуг
(публічна оферта)

 1. Загальні положення
  1. Фізична особа-підприємець Котюжанська О. О. (надалі — Виконавець), пропонує будь-якій дієздатній особі (надалі — Замовник) укласти цей Договір на визначених у ньому умовах.
  2. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей Договір є публічною офертою (публічним договором), і, в разі прийняття його умов (акцепту), Замовник зобов'язується сумлінно їх виконувати.
  3. Незгода з будь-якими умовами цього Договору тягне неможливість надання Виконавцем освітніх послуг.
  4. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
 2. Предмет договору
  1. Виконавець відповідно до умов цього Договору надає Замовнику освітні послуги з вивчення англійської мови згідно з обраним Замовником курсу (надалі — Освітні послуги).
  2. Обраний Замовником курс базується на навчальних планах видавництв Cambridge, Oxford, Macmillan, Pearson, Express Publishing
  3. Вартість Освітніх послуг вказано на сайті logos.donetsk.ua та визначається в залежності від типу навчання (групове навчання, навчання в мінігрупі, індивідуальне навчання), обраного курсу тощо.
  4. Факт здійснення оплати Замовником першого місяця Освітніх послуг свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, зазначених у цьому Договорі.
 3. Права та обов'язки Виконавця
  1. Виконавець зобов'язується:
   1. На підставі цього Договору та після оплати вартості першого місяця навчання обраного Замовником навчального курсу надати йому Освітні послуги з англійської мови в термін, визначений навчальним планом.
   2. До початку надання Освітніх послуг ознайомити Замовника з приміщеннями, де буде проводитися навчання, провести інструктаж про правила поведінки та вимоги техніки безпеки.
   3. Забезпечити безперервність навчального процесу відповідно до обраного Замовником курсу.
   4. Надавати Освітні послуги з вивчення англійської мови відповідно до обраного курсу та типу навчання.
   5. Забезпечити Замовника навчальним місцем для отримання ним Освітніх послуг.
   6. Забезпечити Замовнику можливість придбання необхідних навчальних матеріалів.
   7. Своєчасно повідомляти Замовника про зміни в розкладі занять, передбачених навчальним планом, з одночасним повідомленням дати та часу нового розкладу занять.
   8. Надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору.
  2. Виконавець має право:
   1. Призупиняти або припиняти надання Освітніх послуг Замовнику в односторонньому порядку в наступних випадках:
    1. Замовник вчинив дії незаконного характеру, що порушують громадський порядок, посягають на честь, гідність та права громадян.
    2. Недбайливого ставлення Замовника до майна, обладнання, методичних матеріалів Виконавця, що спричинило їх пошкодження.
    3. Замовник протягом одного місяця навчання без поважних причин відвідує менш як 75% занять, запланованих навчальним планом і розкладом.
    4. Замовник порушив умови Договору.
   2. В односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір в разі невиконання Замовником його умов, зокрема пунктів 4.1.1, 4.1.4 - 4.1.7 цього Договору, та/або систематичного невиконання Замовником правил поведінки.
   3. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договору, вартості освітніх послуг та навчальних планів.
   4. Вимагати від Замовника відшкодування шкоди, що була заподіяна діями Замовника.
   5. Вносити зміни в розклад одиничних занять, передбачених навчальним планом, попередивши Замовника не менше, ніж за 3 години до початку заняття, розклад якого змінюється.
   6. Вносити зміни в розклад занять курсу, попередивши Замовника не менше, ніж за тиждень до початку занять за новим розкладом.
   7. Не допускати Замовника до заняття в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
 4. Права та обов'язки Замовника
  1. Замовник зобов'язаний:
   1. Сумлінно виконувати умови цього Договору, дотримуватися правил поведінки, своєчасно вносити плату за послуги навчання.
   2. Перед початком навчання пройти інструктаж з правил поведінки та вимог техніки безпеки.
   3. Вчасно відвідувати заняття згідно з розкладом занять курсу. У разі відсутності на занятті Замовник позбавляється права пред'явлення будь-яких претензій щодо недоотриманої внаслідок цього послуги.
   4. Відвідувати не менш як 75% запланованих розкладом занять.
   5. Завчасно повідомляти про свою відсутність на занятті. Плата за пропущені Замовником заплановані розкладом заняття при груповому типі навчання не повертається. Плата за пропущені заняття при індивідуальному типі навчання не нараховується, якщо Замовник повідомив про свою відсутність не менше ніж за годину до початку заняття.
   6. При отриманні освітніх послуг виконувати законні вимоги Замовника, не відвідувати заняття в стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння, проявляти повагу до оточення.
   7. Дбайливо ставитися до майна та обладнання Виконавця, відшкодовувати будь-які збитки Виконавцю, що були викликані діями Замовника.
   8. Не публікувати, не передавати третім особам і не використовувати в комерційних цілях методичні матеріали, що надаються Замовнику в ході надання йому освітніх послуг, в тому числі для самостійної роботи.
  2. Замовник має право:
   1. Отримувати освітні послуги з вивчення англійської мови, передбачені цим Договором.
   2. Отримувати додатково одне індивідуальне заняття на місяць у випадку пропуску двох або більше занять при груповому типу навчання. Дата і час додаткового заняття узгоджуються не менше, ніж за 3 дні.
   3. Вимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору.
   4. Вносити оплату Виконавцю за освітні послуги відповідно до обраного курсу будь-яким з передбачених чинним законодавством України способом.
   5. Розривати цей Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Замовника за тиждень. У разі дострокового розірвання Договору плата Замовнику за освітні послуги не повертається.
 5. Порядок розрахунків
  1. Освітні послуги за цим Договором надаються виключно на умовах 100-відсоткової передоплати їх вартості згідно з обраним Замовником курсу, якщо інше не погоджено сторонами.
  2. Оплата Замовником Освітніх послуг за цим Договором виконується на підставі Рахунку Виконавця (надалі — Рахунок). Рахунок формується Виконавцем до 5 числа поточного місяця навчання і доставляється Замовникові у вигляді SMS-повідомлення за вказаним номером телефону з ім'ям відправника "logos". Фактом отримання Рахунку вважається звіт служби доставляння SMS-повідомлень зі статусом "Доставлено".
  3. Платіж за отриманим Рахунком в поточному місяці здійснюється Замовником до 15 числа поточного місяця.
  4. Рахунок при груповому типі навчання не може бути зміненим від кількості відвідуваних Замовником занять у поточному місяці. Рахунок на поточний місяць при індивідуальному типі навчання враховує пропущені заняття минулого місяця, про які було своєчасне попередження з боку Замовника або Виконавця, а також заплановані заняття в поточному місяці.
  5. Всі розрахунки здійснюються в національній валюті України — гривні.
  6. Всі доступні способи оплати Освітніх послуг за цим Договором вказані на сторінці в мережі Інтернет logos.donetsk.ua/pay
  7. Моментом оплати Рахунку вважається момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 6. Відповідальність
  1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Виконавець і Замовник несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
  2. Замовник усвідомлює, що порушення ним умов цього Договору може призвести до розірвання його Виконавцем в односторонньому порядку з наступним призупиненням або припиненням надання Освітніх послуг.
  3. У разі порушення Замовником умов Договору Виконавець звільняється від виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань.
 7. Форс-мажор
  1. Виконавець і Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності цим Договором, в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені та яким неможливо було запобігти розумними заходами.
 8. Термін дії Договору
  1. Договір набуває чинності з моменту сплати Замовником Виконавцю першого місяця надання Освітніх послуг і діє протягом всього терміну, визначеного в обраному Замовником курсі.
  2. Цей Договір може бути припинений (розірваний) за згодою Замовника та Виконавця.
  3. У випадку припинення цього Договору за ініціативи Замовника після початку надання Освітніх послуг сплачені Замовником кошти не підлягають поверненню
  4. У випадку припинення цього Договору за ініціативи Замовника після початку надання Освітніх послуг і при цьому Замовником здійснена оплата Освітніх послуг за весь курс навчання, Виконавець повертає Замовнику кошти, в розмірі 50% вартості неодержаних послуг.
 9. Вирішення суперечок
  1. Всі суперечки та розбіжності, що виникли з приводу виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви (претензії) Замовника.
  2. Виконавець після отримання від Замовника Освітніх послуг заяви (претензії), зобов'язаний протягом 14 (чотирнадцяти) днів задовольнити заявлені вимоги чи направити Замовнику мотивовану відмову.
  3. Якщо спір, який виник між Замовником та Виконавцем, не буде врегульовано в претензійному порядку, Замовник або Виконавець має право звернутися до Суду за місцем знаходження Виконавця.
  4. Замовник послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
 10. Адреса та реквізити
  Виконавець ФОП Котюжанська О.О.
  Юридична адреса: вул. Л. Бикова, б. 19, кв. 75, м. Краматорськ, Україна, 84321
  Фактична адреса: вул. В. Стуса, б. 45, оф. 316, м. Краматорськ, Україна, 84301
  Рахунок: UA643355480000026005053626557 в Краматорській філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
  Код банку (МФО) 335548
  ІПН 3187602807